Δευτέρα 23 Απριλίου 2018

Ομορφοκκλησιά (Άγιος Γεώργιος), Γαλάτσι

Παρεκκλήσιο. 'Εσωτερική άποψη από ανατολίκα


Ό Παντοκράτωρ του τρούλλου

Ναός. 'Απόστολος Παϋλος
Παρεκκλήσιο. Θεοτόκος ή Πανυπέραγνος

Παρεκκλήσιο. Ανατολικό σταυροθόλιο


 Παρεκκλήσιο, νότιο μισό της καμάρας του Ιερού Βήματος: Ο Αναπεσών

Ναός. Στρατιωτικός "Αγιος, λεπτομέρεια

 Η Αγία Γλυκερία, λεπτομέρεια

Ναός. Ή Κοινωνία των 'Αποστόλων. Πίετε έξ αύτοϋ πάντες

Ναός. Στρατιωτικός "Αγιος, λεπτομέρειαΝαός. Ή Βαϊοφόρος. Λεπτομέρεια

Ναός. Ή Βαϊοφόρος. Λεπτομέρεια


Ναός. Ή είς "Αδου Κάθοδος

Νάρθηκας. Tò μαρτύριο τοϋ 'Αγίου Γεωργίου ό "Αγιος στον τροχό


Παρεκκλήσιο. Ό Μυστικός Δείπνος
Ο ναός βρίσκεται στο Γαλάτσι, στη λεωφόρο Βεΐκου. Είναι γνωστός με την ονομασία Ομορφοκκλησιά λόγω της χάρης και της κομψότητάς του.
Πρόκειται για έναν δίστυλο σταυροειδή εγγεγραμμένο ναό, με παρεκκλήσιο στη νότια πλευρά. Έτσι, στην ανατολική της όψη προβάλλουν δύο αψίδες, των Ιερών του κυρίως ναού και του παρεκκλησίου. Ο τρούλος του ναού είναι αθηναϊκός και το σύστημα τοιχοδομίας  πλινθοπερίκλειστο.
Ο Ορλάνδος χρονολόγησε το μνημείο στο τρίτο τέταρτο του 12ου αι., ακριβώς όπως και ο Megaw το 1931. Ο καθηγητής Μπούρας το τοποθετεί  στον ίδιο αιώνα, με μια οψιμότερη απόκλιση, που, ίσως δικαιολογεί τα νεοφανή δυτικά στοιχεία επίδρασης που εμφανίζονται τόσο στο παρεκκλήσιο όσο και στον κυρίως ναό. Θεωρεί δε ότι ο κυρίως ναός είναι σύγχρονος με το παρεκκλήσιο.

Χαράγματα στην Ομορφοκκλησιά (Άγιος Γεώργιος), Γαλάτσι