Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2012

Θεσσαλονίκη 20120125

εκτός από ευαισθησία, ζητούμε επιτακτικά από τον θεατή τη δική του, διανοητική επεξεργασία