Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2010

Łódź 20100903


οι πρώτες φωτογραφίες από μια πόλη που έχει 
παραμείνει στη δεκαετία του ενενήντα